Nov 11, Worship - Pastor Tom
00:00 / 00:00
Nov 18, I've Got the Key - Pastor Tom
00:00 / 00:00
Nov 25, TLP - Pastor John
00:00 / 00:00
IP - Faith - Pastor Tom
00:00 / 00:00
IP - Idenity - Pastor Tom
00:00 / 00:00
Sept 9, WRTC - Community - Pastor Tom
00:00 / 00:00
Sept 30 - WRTC - Student Ministries - Pastor Tim
00:00 / 00:00
Oct 7, WRTC - Being Tankful - Pastor Tom
00:00 / 00:00
Oct 14 - WRTC - Why Give? - Pastor Tom
00:00 / 00:00
Oct 21 - WRTC - Hospital or Club? - Pastor Tom
00:00 / 00:00
Dec 2 - A Pure Heart - Pastor Tom
00:00 / 00:00
Dec 9 - A Passionate Heart - Pastor Tom
00:00 / 00:00
Dec 16 - A Patient Heart - Pastor Tom
00:00 / 00:00

© 2020 Highway Pentecostal Church